Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa
Con xin th�nh k�nh đảnh lễ Đức Thế T�n - Ng�i l� bậc Ứng C�ng, Đấng Ch�nh Biến Tri

Trang Chủ   Tin Tức   Thượng Tọa Bửu Ch�nh   Sư C� T�m T�m   Thực H�nh   Vấn Đ�p   Thư Viện   Li�n Hệ   Li�n Kết

         
   

HỌC VIỆN PHẬT GI�O VIỆT NAM

  (c� thể download)
         
   

ABHIDHAMMA

(VI DIỆU PH�P)

   
         
    B�I 1: T�m Vương v� T�m Sở    
         
    B�I 2: Ch�n Đế v� Tục Đế    
         
    B�I 3: Bốn Loại T�m (Dục Giới, Sắc Giới, V� Sắc Giới, Si�u Thế)    
         
    B�I 4: Bất Thiện T�m    
         
    B�I 5: 8 T�m Tham    
         
         
         
         
         
         

 

 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa
Con xin th�nh k�nh đảnh lễ Đức Thế T�n - Ng�i l� bậc Ứng C�ng, Đấng Ch�nh Biến Tri

Trang Chủ   Tin Tức   Thượng Tọa Bửu Ch�nh   Sư C� T�m T�m   Thực H�nh   Vấn Đ�p   Thư Viện   Li�n Hệ   Li�n Kết