Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa
Con xin th�nh k�nh đảnh lễ Đức Thế T�n - Ng�i l� bậc Ứng C�ng, Đấng Ch�nh Biến Tri

Trang Chủ   Tin Tức      Sư C� T�m T�m   Thực H�nh   Vấn Đ�p   Thư Viện   Li�n Hệ   Li�n Kết

 

 

 

 

 

 

T�m dẫn đầu c�c ph�p

T�m chủ, t�m tạo t�c

Nếu n�i hay h�nh động

Với t�m � � nhiễm

Khổ n�o sẽ đi theo

Như xe theo vật k�o

              Ph�p C� 1


Tượng Đức Phật Th�ch Ca Tại Ch�nh Điện Bồ Đề Đạo Tr�ng

Mới :

Bài giảng Sư cô Tâm Tâm

Video www.youtube/2011nguyenmy
Audio Sở hữu Chánh Thân - Chánh Tâmến ngày 1/6/2014)


 

 

 

 

 T�m dẫn đầu c�c ph�p

T�m chủ, t�m tạo t�c

   Nếu n�i hay h�nh động

Với t�m � trong sạch

  Hạnh ph�c sẽ theo sau

      Như b�ng kh�ng rời h�nh

                                Ph�p C� 2


To�n cảnh Bồ Đề Đạo Tr�ng

Đại Th�p Bồ Đề Đạo Tr�ng

 

Trong tuần lễ thứ tư, Đức Phật ngự trong "bảo cung" (ratanaghara, c�i ph�ng bằng ngọc, trong � nghĩa "c�i ph�ng qu� b�u") để suy niệm về những điểm phức tạp của tạng luận (Abhidhamma, gi�o l� cao si�u - v� lẽ ấy, nơi đ�y được gọi l� "bảo cung")Kinh s�ch ghi nhận rằng khi Ng�i suy luận về l� Nh�n Quả Tương Quan (Paṭṭhāna), bộ kh�i luận thứ bảy của Tạng Luận, t�m v� th�n Ng�i trở n�n ho�n to�n tinh khiết v� do đ� ph�t tủa ra một vầng h�o quang s�u m�u: xanh dương (nīla), v�ng (pīta), đỏ (lohita), trắng (odāta), cam (ma�jeṭṭha), v� năm m�u pha lẫn (pabhassara).

(Trang 67, s�ch Đức Phật v� Phật Ph�p, t�c giả: Nārada - dịch giả: Phạm Kim Kh�nh)

 

 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa
Con xin th�nh k�nh đảnh lễ Đức Thế T�n - Ng�i l� bậc Ứng C�ng, Đấng Ch�nh Biến Tri

Trang Chủ   Tin Tức   Thượng Tọa Bửu Ch�nh   Sư C� T�m T�m   Thực H�nh   Vấn Đ�p   Thư Viện   Li�n Hệ   Li�n Kết