Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa
Con xin th�nh k�nh đảnh lễ Đức Thế T�n - Ng�i l� bậc Ứng C�ng, Đấng Ch�nh Biến Tri

Trang Chủ   Tin Tức   Thượng Tọa Bửu Ch�nh   Sư C� T�m T�m   Thực H�nh   Vấn Đ�p   Thư Viện   Li�n Hệ   Li�n Kết

     
  Ng�y 22.1.2010: Ai trọng nam khinh nữ ?  
     
  Ng�y 16.1.2010: Thư Ngỏ  
     
  Ng�y 15.1.2010: Ng�i Tăng Thống Srilanka đến ch�c ph�c tịnh thất v� khu đất d�ng x�y dựng giảng đường Đại Tạng v� thiền đường Vipassana  
     
  Ng�y 15-7-2009: Cập nhật th�m nội dung mới  
     
  Thư Viện

- Tam Tạng Kinh Điển Nguy�n Thủy

- T�i liệu tham khảo Vi Diệu Ph�p

 
     
     
  Sư C� T�m T�m

    C�c B�i Giảng Kh�c

1. B�i Giảng Tam Quy Ngũ Giới

2. B�i Giảng Kinh An Vui (Kinh Hạnh Ph�c)

3. B�i Giảng Kinh Suy Đồi

4. B�i Giảng Vi Diệu Ph�p Chủ Đề T�m V� Nh�n

5. Ph�p Thoại Vi Diệu Ph�p

6. B�i Giảng Về Thiện v� Bất Thiện Tại Virginia

7. B�i Giảng Vi Diệu Ph�p Tại Thiền Viện Th�ch Ca

 

   Bảng Chi Ph�p Vi Diệu Ph�p - T�m Vương v� Sở Hữu T�m

 
     (nhấp v�o từng T�m Vương để xem c�c T�m Sở trực thuộc)  
     
     


 

 

 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa
Con xin th�nh k�nh đảnh lễ Đức Thế T�n - Ng�i l� bậc Ứng C�ng, Đấng Ch�nh Biến Tri

Trang Chủ   Tin Tức   Thượng Tọa Bửu Ch�nh   Sư C� T�m T�m   Thực H�nh   Vấn Đ�p   Thư Viện   Li�n Hệ   Li�n Kết