Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa
Con xin th�nh k�nh đảnh lễ Đức Thế T�n - Ng�i l� bậc Ứng C�ng, Đấng Ch�nh Biến Tri

Trang Chủ   Tin Tức   Thượng Tọa Bửu Ch�nh   Sư C� T�m T�m   Thực H�nh   Vấn Đ�p   Thư Viện   Li�n Hệ   Li�n Kết

     
  Kinh Trường Bộ. H�a thượng Th�ch Minh Ch�u dịch.

Tập I (1-16)

(01) Kinh Phạm v�ng (Brahmaj�la Sutta)
(02) Kinh Sa-m�n quả (S�manna-Phala Sutta) (a)
(03) Kinh A-ma-tr� (Ambattha Sutta)
(04) Kinh Chủng �ức (Sonadanda Sutta)
(05) Kinh Cứu-la-đ�n-đầu (Kutadanta Sutta)
(06) Kinh Ma-ha-li (Mah�li Sutta)
(07) Kinh Cha-li-da (J�liya Sutta)
(08) Kinh Ca-diếp Sư tử hống (Kassapa-S�han�da Sutta) - Kinh �ại Sư tử hống (Mah�-S�han�da Sutta)
(09) Kinh Bố-s�-b�-l�u (Potthap�da Sutta)
(10) Kinh Tu-ba (Subha Sutta)
(11) Kinh Ki�n cố (Kevaddha Sutta) (a)
(12) Kinh L�-hi-gia (Lohicca Sutta) (a)
(13) Kinh Tam minh (Tevijja Sutta)
(14) Kinh �ại bổn (Mah�-Pad�na Sutta)
(15) Kinh �ại duy�n (Mah�-Nid�na Sutta) (a)
(16) Kinh �ại B�t-niết-b�n (Mah�-parinibb�na Sutta) (a)

Tập II (17 - 34)

(17) Kinh �ại Thiện-kiến vương (Mah�-Sudassana Sutta)
(18) Kinh X�-ni-sa (Janavasabha Sutta)
(19) Kinh �ại �iền-t�n (Mah�-Govinda Sutta)
(20) Kinh �ại hội (Mah�-Samaya Sutta) (a)
(21) Kinh �ế-th�ch sở vấn (Sakka-panha Sutta) (a)
(22) Kinh �ại niệm xứ (Mah�-Satipatth�na Sutta) (a)
(23) Kinh Tệ-t�c (P�y�si Sutta)
(24) Kinh Ba-l� (P�tika Sutta)
(25) Kinh Ưu-đ�m-b�-la Sư tử hống (Udumbarika-S�han�d� Sutta)
(26) Kinh Chuyển lu�n th�nh vương Sư tử hống (Cakkavatti-S�han�da Sutta)
(27) Kinh Khởi thế nh�n bổn (Agganana Sutta)
(28) Kinh Tự hoan hỷ (Sampas�daniya Sutta)
(29) Kinh Thanh tịnh (P�s�dika Sutta)
(30) Kinh Tướng (Lakkhana Sutta)
(31) Kinh Gi�o thọ Thi-ca-la-việt (Sing�lov�da Sutta) (a)
(32) Kinh A-s�-nang-chi (At�n�tiya Sutta)
(33) Kinh Ph�ng tụng (Sangiti Sutta)
(34) Kinh Thập thượng (Dasuttara Sutta)

Phụ lục:

(*) Lời giới thiệu, HT Th�ch �ức Nhuận.
(*)
Lời giới thiệu, HT Th�ch Minh Ch�u.
(*) Bảng đối chiếu Trường Bộ (Nikaya) v� Trường A-h�m (Agama).
(*) Học kinh Phật (I): Trường bộ kinh. Thiện Nhựt Huỳnh Hữu Hồng.

 

 
     
     
  Kinh Trung Bộ. H�a thượng Th�ch Minh Ch�u dịch.

Tập I (1-50)

(1) Kinh Ph�p m�n căn bản (a)
(2) Kinh Tất cả lậu hoặc
(a)
(3) Kinh Thừa tự Ph�p
(4) Kinh Sợ h�i v� khiếp đảm
(a)
(5) Kinh Kh�ng uế nhiễm
(6) Kinh Ước nguyện
(7) Kinh V� dụ tấm vải
(a)
(8) Kinh �oạn giảm
(a)
(9) Kinh Ch�nh tri kiến
(a)
(10) Kinh Niệm xứ (a)
(11) Tiểu kinh Sư tử hống
(a)
(12) �ại kinh Sư tử hống
(a)
(13) �ại kinh Khổ uẩn (a)
(14) Tiểu kinh Khổ uẩn
(15) Kinh Tư lượng
(16) Kinh T�m hoang vu
(17) Kinh Khu rừng
(18) Kinh Mật ho�n
(a)
(19) Kinh Song tầm
(a)
(20) Kinh An tr� tầm
(a)
(21) Kinh V� dụ c�i cưa
(a)
(22) Kinh V� dụ con rắn
(a)
(23) Kinh G� mối
(24) Kinh Trạm xe
(a)
(25) Kinh Bẫy mồi
(26) Kinh Th�nh cầu
(27) Tiểu kinh V� dụ dấu ch�n voi
(28) �ại kinh V� dụ dấu ch�n voi
(29) �ại kinh V� dụ l�i c�y
(30) Tiểu kinh V� dụ l�i c�y
(31) Tiểu kinh Khu rừng sừng b�
(32) �ại kinh Khu rừng sừng b�
(33) �ại kinh Người chăn b�

(34) Tiểu kinh Người chăn b�
(35) Tiểu kinh Saccaka
(36) �ại kinh Saccaka
(a)
(37) Tiểu kinh �oạn tận �i
(38) �ại kinh �oạn tận �i
(39) �ại kinh X�m ngựa
(40) Tiểu kinh X�m ngựa

(41) Kinh Saleyyaka (a)
(42) Kinh Veranjaka
(43) �ại kinh Phương quảng
(44) Tiểu kinh Phương quảng
(a)
(45) Tiểu kinh Ph�p h�nh
(a)
(46) �ại kinh Ph�p h�nh
(47) Kinh Tư s�t
(48) Kinh Kosampiya
(49) Kinh Phạm thi�n cầu thỉnh
(50) Kinh H�ng ma

Tập II (51-100)

(51) Kinh Kandaraka
(52) Kinh B�t th�nh
(53) Kinh Hữu học
(54) Kinh Potaliya
(55) Kinh Jivaka

(56) Kinh Ưu-ba-ly
(57) Kinh Hạnh con ch�
(a)
(58) Kinh Vương tử V�-�y
(a)
(59) Kinh Nhiều cảm thọ
(60) Kinh Kh�ng g� chuyển hướng

(61) Kinh Gi�o giới La-hầu-la ở Am-b�-la (a)
(62) �ại kinh Gi�o giới La-hầu-la
(63) Tiểu kinh Malunkyaputta
(a)
(64) �ại kinh Malunkyaputta
(65) Kinh Bhaddali

(66) Kinh V� dụ con chim c�y
(67) Kinh Catuma
(68) Kinh Nalakapana
(69) Kinh Gulissani
(70) Kinh Kitagiri
(71) Kinh Vacchagotta về tam minh
(72) Kinh Vacchagotta về lửa
(a)
(73) �ại kinh Vacchagotta
(74) Kinh Trường Trảo
(75) Kinh Magandiya
(a)
(76) Kinh Sandaka
(77) �ại kinh Sakuludayi
(78) Kinh Samanamandika
(79) Tiểu kinh Sakuludayi
(80) Kinh Vekhanassa

(81) Kinh Ghatikara
(82) Kinh Ratthapala
(a)
(83) Kinh Makhadeva
(84) Kinh Madhura
(85) Kinh Vương tử
Bồ-đề
(86) Kinh Angulimala
(87) Kinh �i sanh
(a)
(88) Kinh Bahitika
(89) Kinh Ph�p trang nghi�m
(90) Kinh Kannakatthala

(91) Kinh Brahmayu
(92) Kinh Sela
(93) Kinh Assalayana
(94) Kinh Ghotamukha
(95) Kinh Canki

(96) Kinh Esukari
(97) Kinh Dhananjani
(98) Kinh Vasettha
(99) Kinh Subha
(100) Kinh Sangarava 

Tập III (101 - 152)

(101) Kinh Devadaha
(102) Kinh Năm v� Ba
(103) Kinh Nghĩ như thế n�o?
(104) Kinh L�ng Sama
(105) Kinh Thiện tinh
(a)
(106) Kinh Bất động lợi �ch
(107) Kinh Ganaka Moggalana
(a)
(108) Kinh Gopaka Moggalana
(a)
(109) �ại kinh M�n nguyệt
(110) Tiểu kinh M�n nguyệt
(111) Kinh Bất đoạn
(112) Kinh S�u thanh tịnh
(113) Kinh Ch�n nh�n
(114) Kinh N�n h�nh tr�, kh�ng n�n h�nh tr�
(115) Kinh �a giới
(116) Kinh Th�n ti�n

(117) �ại kinh Bốn mươi (a)
(118) Kinh Nhập tức Xuất tức niệm
(a)
(119) Kinh Th�n h�nh niệm
(a)
(120) Kinh H�nh sanh

(121) Kinh Tiểu kh�ng (a)
(122) Kinh �ại kh�ng
(123) Kinh Hy hữu vị tằng hữu ph�p
(124) Kinh Bạc-c�u-la
(125) Kinh �iều ngự địa
(a)
(126) Kinh Ph�-di (a)
(127) Kinh A-na-luật
(128) Kinh T�y phiền n�o
(129) Kinh Hiền ngu
(130) Kinh Thi�n sứ

(131) Kinh Nhất dạ hiền giả (a)
(132) Kinh A-nan nhất dạ hiền giả
(133) Kinh �ại Ca-chi�n-di�n nhất dạ hiền giả
(134) Kinh Lomasakangiya nhất dạ hiền giả
(135) Tiểu kinh Nghiệp ph�n biệt
(a)
(136) �ại kinh Nghiệp ph�n biệt (a)
(137) Kinh Ph�n biệt s�u xứ
(138) Kinh Tổng thuyết v� biệt thuyết
(139) Kinh V� tr�nh ph�n biệt
(140) Kinh Giới ph�n biệt
(a)
(141) Kinh Ph�n biệt về sự thật
(142) Kinh Ph�n biệt c�ng dường

(143) Kinh Gi�o giới Cấp C� �ộc
(144) Kinh Gi�o giới Channa
(145) Kinh Gi�o giới Ph�-l�u-na
(146) Kinh Gi�o giới Nandaka
(147) Tiểu kinh gi�o giới La-hầu-la
(148) Kinh S�u s�u
(a)
(149) �ại kinh S�u xứ
(a)
(150) Kinh N�i cho d�n ch�ng Nagaravinda
(151) Kinh Khất thực thanh tịnh
(152) Kinh Căn tu tập
(a)

(*) Tr�ch giảng Trung Bộ Kinh: c�c b�i tr�ch giới thiệu v� tr�ch giảng kinh.

(*) Xin xem th�m bản dịch Anh ngữ, to�n bộ 152 b�i kinh, của Ni sư Upalavanna

 
     
     
     
  Kinh Tăng Chi Bộ. H�a thượng Th�ch Minh Ch�u dịch.  
     
  Kinh Tương Ưng Bộ. H�a thượng Th�ch Minh Ch�u dịch.  
     
  Kinh Tiểu Bộ, I (Tiểu tụng, Ph�p c�, Phật tự thuyết, Phật thuyết như vậy, Kinh tập). H�a thượng Th�ch Minh Ch�u dịch.  
     
  Kinh Tiểu Bộ, II (Thi�n cung sự, Ngạ quỷ sự). Gs Trần Phương Lan dịch.  
     
  Kinh Tiểu Bộ, III (Trưởng l�o tăng kệ, Trưởng l�o ni kệ). H�a thượng Th�ch Minh Ch�u dịch.  
     
  Kinh Tiểu Bộ, IV (Chuyện Tiền th�n, 1-120). H�a thượng Th�ch Minh Ch�u dịch.  
     
  Kinh Tiểu Bộ, V (Chuyện Tiền th�n, 121-263).  H�a thượng Th�ch Minh Ch�u v� Gi�o sư Trần Phương Lan dịch.  
     
  Kinh Tiểu Bộ, VI (Chuyện Tiền th�n, 264-395). H�a thượng Th�ch Minh Ch�u v� Gi�o sư Trần Phương Lan dịch.  
     
  Kinh Tiểu Bộ, VII (Chuyện Tiền th�n, 396-473). Gi�o sư Trần Phương Lan dịch.  
     
  Kinh Tiểu Bộ, VIII (Chuyện Tiền th�n, 474-520). Gi�o sư Trần Phương Lan dịch.  
     
  Kinh Tiểu Bộ, IX (Chuyện Tiền th�n, 521-539). Gi�o sư Trần Phương Lan dịch.  
     
  Kinh Tiểu Bộ, X (Chuyện Tiền th�n, 540-547). Gi�o sư Trần Phương Lan dịch.  

 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa
Con xin th�nh k�nh đảnh lễ Đức Thế T�n - Ng�i l� bậc Ứng C�ng, Đấng Ch�nh Biến Tri

Trang Chủ   Tin Tức   Thượng Tọa Bửu Ch�nh   Sư C� T�m T�m   Thực H�nh   Vấn Đ�p   Thư Viện   Li�n Hệ   Li�n Kết