Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa
Con xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn - Ngài là bậc Ứng Cúng, Đấng Chánh Biến Tri

Trang Chủ   Tin Tức   Thượng Tọa Bửu Chánh   Sư Cô Tâm Tâm   Thực Hành   Vấn Đáp   Thư Viện   Liên Hệ   Liên Kết

     
  Kinh Trường Bộ. Ḥa thượng Thích Minh Châu dịch.

Tập I (1-16)

(01) Kinh Phạm vơng (Brahmajàla Sutta)
(02) Kinh Sa-môn quả (Sàmanna-Phala Sutta) (a)
(03) Kinh A-ma-trú (Ambattha Sutta)
(04) Kinh Chủng Đức (Sonadanda Sutta)
(05) Kinh Cứu-la-đàn-đầu (Kutadanta Sutta)
(06) Kinh Ma-ha-li (Mahàli Sutta)
(07) Kinh Cha-li-da (Jàliya Sutta)
(08) Kinh Ca-diếp Sư tử hống (Kassapa-Śhanàda Sutta) - Kinh Đại Sư tử hống (Mahà-Śhanàda Sutta)
(09) Kinh Bố-sá-bà-lâu (Potthapàda Sutta)
(10) Kinh Tu-ba (Subha Sutta)
(11) Kinh Kiên cố (Kevaddha Sutta) (a)
(12) Kinh Lô-hi-gia (Lohicca Sutta) (a)
(13) Kinh Tam minh (Tevijja Sutta)
(14) Kinh Đại bổn (Mahà-Padàna Sutta)
(15) Kinh Đại duyên (Mahà-Nidàna Sutta) (a)
(16) Kinh Đại Bát-niết-bàn (Mahà-parinibbàna Sutta) (a)

Tập II (17 - 34)

(17) Kinh Đại Thiện-kiến vương (Mahà-Sudassana Sutta)
(18) Kinh Xà-ni-sa (Janavasabha Sutta)
(19) Kinh Đại Điền-tôn (Mahà-Govinda Sutta)
(20) Kinh Đại hội (Mahà-Samaya Sutta) (a)
(21) Kinh Đế-thích sở vấn (Sakka-panha Sutta) (a)
(22) Kinh Đại niệm xứ (Mahà-Satipatthàna Sutta) (a)
(23) Kinh Tệ-túc (Pàyàsi Sutta)
(24) Kinh Ba-lê (Pàtika Sutta)
(25) Kinh Ưu-đàm-bà-la Sư tử hống (Udumbarika-Śhanàdà Sutta)
(26) Kinh Chuyển luân thánh vương Sư tử hống (Cakkavatti-Śhanàda Sutta)
(27) Kinh Khởi thế nhân bổn (Agganana Sutta)
(28) Kinh Tự hoan hỷ (Sampasàdaniya Sutta)
(29) Kinh Thanh tịnh (Pàsàdika Sutta)
(30) Kinh Tướng (Lakkhana Sutta)
(31) Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt (Singàlovàda Sutta) (a)
(32) Kinh A-sá-nang-chi (Atànàtiya Sutta)
(33) Kinh Phúng tụng (Sangiti Sutta)
(34) Kinh Thập thượng (Dasuttara Sutta)

Phụ lục:

(*) Lời giới thiệu, HT Thích Đức Nhuận.
(*)
Lời giới thiệu, HT Thích Minh Châu.
(*) Bảng đối chiếu Trường Bộ (Nikaya) và Trường A-hàm (Agama).
(*) Học kinh Phật (I): Trường bộ kinh. Thiện Nhựt Huỳnh Hữu Hồng.

 

 
     
     
  Kinh Trung Bộ. Ḥa thượng Thích Minh Châu dịch.

Tập I (1-50)

(1) Kinh Pháp môn căn bản (a)
(2) Kinh Tất cả lậu hoặc
(a)
(3) Kinh Thừa tự Pháp
(4) Kinh Sợ hăi và khiếp đảm
(a)
(5) Kinh Không uế nhiễm
(6) Kinh Ước nguyện
(7) Kinh Ví dụ tấm vải
(a)
(8) Kinh Đoạn giảm
(a)
(9) Kinh Chánh tri kiến
(a)
(10) Kinh Niệm xứ (a)
(11) Tiểu kinh Sư tử hống
(a)
(12) Đại kinh Sư tử hống
(a)
(13) Đại kinh Khổ uẩn (a)
(14) Tiểu kinh Khổ uẩn
(15) Kinh Tư lượng
(16) Kinh Tâm hoang vu
(17) Kinh Khu rừng
(18) Kinh Mật hoàn
(a)
(19) Kinh Song tầm
(a)
(20) Kinh An trú tầm
(a)
(21) Kinh Ví dụ cái cưa
(a)
(22) Kinh Ví dụ con rắn
(a)
(23) Kinh G̣ mối
(24) Kinh Trạm xe
(a)
(25) Kinh Bẫy mồi
(26) Kinh Thánh cầu
(27) Tiểu kinh Ví dụ dấu chân voi
(28) Đại kinh Ví dụ dấu chân voi
(29) Đại kinh Ví dụ lơi cây
(30) Tiểu kinh Ví dụ lơi cây
(31) Tiểu kinh Khu rừng sừng ḅ
(32) Đại kinh Khu rừng sừng ḅ
(33) Đại kinh Người chăn ḅ

(34) Tiểu kinh Người chăn ḅ
(35) Tiểu kinh Saccaka
(36) Đại kinh Saccaka
(a)
(37) Tiểu kinh Đoạn tận ái
(38) Đại kinh Đoạn tận ái
(39) Đại kinh Xóm ngựa
(40) Tiểu kinh Xóm ngựa

(41) Kinh Saleyyaka (a)
(42) Kinh Veranjaka
(43) Đại kinh Phương quảng
(44) Tiểu kinh Phương quảng
(a)
(45) Tiểu kinh Pháp hành
(a)
(46) Đại kinh Pháp hành
(47) Kinh Tư sát
(48) Kinh Kosampiya
(49) Kinh Phạm thiên cầu thỉnh
(50) Kinh Hàng ma

Tập II (51-100)

(51) Kinh Kandaraka
(52) Kinh Bát thành
(53) Kinh Hữu học
(54) Kinh Potaliya
(55) Kinh Jivaka

(56) Kinh Ưu-ba-ly
(57) Kinh Hạnh con chó
(a)
(58) Kinh Vương tử Vô-úy
(a)
(59) Kinh Nhiều cảm thọ
(60) Kinh Không ǵ chuyển hướng

(61) Kinh Giáo giới La-hầu-la ở Am-bà-la (a)
(62) Đại kinh Giáo giới La-hầu-la
(63) Tiểu kinh Malunkyaputta
(a)
(64) Đại kinh Malunkyaputta
(65) Kinh Bhaddali

(66) Kinh Ví dụ con chim cáy
(67) Kinh Catuma
(68) Kinh Nalakapana
(69) Kinh Gulissani
(70) Kinh Kitagiri
(71) Kinh Vacchagotta về tam minh
(72) Kinh Vacchagotta về lửa
(a)
(73) Đại kinh Vacchagotta
(74) Kinh Trường Trảo
(75) Kinh Magandiya
(a)
(76) Kinh Sandaka
(77) Đại kinh Sakuludayi
(78) Kinh Samanamandika
(79) Tiểu kinh Sakuludayi
(80) Kinh Vekhanassa

(81) Kinh Ghatikara
(82) Kinh Ratthapala
(a)
(83) Kinh Makhadeva
(84) Kinh Madhura
(85) Kinh Vương tử
Bồ-đề
(86) Kinh Angulimala
(87) Kinh Ái sanh
(a)
(88) Kinh Bahitika
(89) Kinh Pháp trang nghiêm
(90) Kinh Kannakatthala

(91) Kinh Brahmayu
(92) Kinh Sela
(93) Kinh Assalayana
(94) Kinh Ghotamukha
(95) Kinh Canki

(96) Kinh Esukari
(97) Kinh Dhananjani
(98) Kinh Vasettha
(99) Kinh Subha
(100) Kinh Sangarava 

Tập III (101 - 152)

(101) Kinh Devadaha
(102) Kinh Năm và Ba
(103) Kinh Nghĩ như thế nào?
(104) Kinh Làng Sama
(105) Kinh Thiện tinh
(a)
(106) Kinh Bất động lợi ích
(107) Kinh Ganaka Moggalana
(a)
(108) Kinh Gopaka Moggalana
(a)
(109) Đại kinh Măn nguyệt
(110) Tiểu kinh Măn nguyệt
(111) Kinh Bất đoạn
(112) Kinh Sáu thanh tịnh
(113) Kinh Chân nhân
(114) Kinh Nên hành tŕ, không nên hành tŕ
(115) Kinh Đa giới
(116) Kinh Thôn tiên

(117) Đại kinh Bốn mươi (a)
(118) Kinh Nhập tức Xuất tức niệm
(a)
(119) Kinh Thân hành niệm
(a)
(120) Kinh Hành sanh

(121) Kinh Tiểu không (a)
(122) Kinh Đại không
(123) Kinh Hy hữu vị tằng hữu pháp
(124) Kinh Bạc-câu-la
(125) Kinh Điều ngự địa
(a)
(126) Kinh Phù-di (a)
(127) Kinh A-na-luật
(128) Kinh Tùy phiền năo
(129) Kinh Hiền ngu
(130) Kinh Thiên sứ

(131) Kinh Nhất dạ hiền giả (a)
(132) Kinh A-nan nhất dạ hiền giả
(133) Kinh Đại Ca-chiên-diên nhất dạ hiền giả
(134) Kinh Lomasakangiya nhất dạ hiền giả
(135) Tiểu kinh Nghiệp phân biệt
(a)
(136) Đại kinh Nghiệp phân biệt (a)
(137) Kinh Phân biệt sáu xứ
(138) Kinh Tổng thuyết và biệt thuyết
(139) Kinh Vô tránh phân biệt
(140) Kinh Giới phân biệt
(a)
(141) Kinh Phân biệt về sự thật
(142) Kinh Phân biệt cúng dường

(143) Kinh Giáo giới Cấp Cô Độc
(144) Kinh Giáo giới Channa
(145) Kinh Giáo giới Phú-lâu-na
(146) Kinh Giáo giới Nandaka
(147) Tiểu kinh giáo giới La-hầu-la
(148) Kinh Sáu sáu
(a)
(149) Đại kinh Sáu xứ
(a)
(150) Kinh Nói cho dân chúng Nagaravinda
(151) Kinh Khất thực thanh tịnh
(152) Kinh Căn tu tập
(a)

(*) Trích giảng Trung Bộ Kinh: các bài trích giới thiệu và trích giảng kinh.

(*) Xin xem thêm bản dịch Anh ngữ, toàn bộ 152 bài kinh, của Ni sư Upalavanna

 
     
     
     
  Kinh Tăng Chi Bộ. Ḥa thượng Thích Minh Châu dịch.  
     
  Kinh Tương Ưng Bộ. Ḥa thượng Thích Minh Châu dịch.  
     
  Kinh Tiểu Bộ, I (Tiểu tụng, Pháp cú, Phật tự thuyết, Phật thuyết như vậy, Kinh tập). Ḥa thượng Thích Minh Châu dịch.  
     
  Kinh Tiểu Bộ, II (Thiên cung sự, Ngạ quỷ sự). Gs Trần Phương Lan dịch.  
     
  Kinh Tiểu Bộ, III (Trưởng lăo tăng kệ, Trưởng lăo ni kệ). Ḥa thượng Thích Minh Châu dịch.  
     
  Kinh Tiểu Bộ, IV (Chuyện Tiền thân, 1-120). Ḥa thượng Thích Minh Châu dịch.  
     
  Kinh Tiểu Bộ, V (Chuyện Tiền thân, 121-263).  Ḥa thượng Thích Minh Châu và Giáo sư Trần Phương Lan dịch.  
     
  Kinh Tiểu Bộ, VI (Chuyện Tiền thân, 264-395). Ḥa thượng Thích Minh Châu và Giáo sư Trần Phương Lan dịch.  
     
  Kinh Tiểu Bộ, VII (Chuyện Tiền thân, 396-473). Giáo sư Trần Phương Lan dịch.  
     
  Kinh Tiểu Bộ, VIII (Chuyện Tiền thân, 474-520). Giáo sư Trần Phương Lan dịch.  
     
  Kinh Tiểu Bộ, IX (Chuyện Tiền thân, 521-539). Giáo sư Trần Phương Lan dịch.  
     
  Kinh Tiểu Bộ, X (Chuyện Tiền thân, 540-547). Giáo sư Trần Phương Lan dịch.  

 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa
Con xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn - Ngài là bậc Ứng Cúng, Đấng Chánh Biến Tri

Trang Chủ   Tin Tức   Thượng Tọa Bửu Chánh   Sư Cô Tâm Tâm   Thực Hành   Vấn Đáp   Thư Viện   Liên Hệ   Liên Kết