Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa
Con xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn - Ngài là bậc Ứng Cúng, Đấng Chánh Biến Tri

Trang Chủ   Tin Tức   Thượng Tọa Bửu Chánh   Sư Cô Tâm Tâm   Thực Hành   Vấn Đáp   Thư Viện   Liên Hệ   Liên Kết

     
  Thông báo: Chư Phật Tử gần xa, nếu có tài liệu "hay" liên quan về Vi Diệu Pháp như bài viết, h́nh vẽ, sơ đồ, . . . nếu hoan hỷ chia sẻ cho mọi người cùng xem, xin gởi về địa chỉ mail vidieuphap2849@yahoo.com.  
     
  http://www.buddhanet.net/budsas/uni/index.htm

Trang web có rất nhiều thông tin về phật giáo nguyên thủy, tam tạng kinh điển, các sách chú giải, phân tích . . .

(click vào các mục sau để xem tài liệu trên website Buddhanet)

Bộ Pháp Tụ (Dhammasangani). Ḥa thượng Tịnh Sự dịch. 

Bộ Phân Tích (Vibhanga). Ḥa thượng Tịnh Sự dịch. 

Bộ Chất Ngữ (Dhatukatha). Ḥa thượng Tịnh Sự dịch.

Bộ Nhân Chế Định (Puggalapannatti). Ḥa thượng Tịnh Sự dịch.

Bộ Ngữ Tông (Kathavatthu). Tâm An & Minh Tuệ dịch.

Bộ Song Đối (Yamaka). Ḥa thượng Tịnh Sự dịch. 

Bộ Vị Trí (Patthana). Ḥa thượng Tịnh Sự dịch.

Chú Giải Bộ Pháp Tụ. (Atthasālinī) Pháp sư Buddhaghosa, Anh dịch: Maung Tin, Việt dịch: Tỳ khưu Thiện Minh.

Chú giải Thuyết Luận Sự (Kathāvatthuppakarana Atthakathā). Tỳ khưu Thiện Minh dịch.

Chú giải Bộ Phân Tích (Vibhanga Atthakathā). Tỳ khưu Thiện Minh dịch.

Vi Diệu Pháp toát yếu (Abhidhammattha Sangaha). Luận sư Anuruddha. Ḥa thượng Narada chú giải (Phạm Kim Khánh dịch).

Thắng Pháp Tập Yếu Luận (Abhidhammattha Sangaha). Luận sư Anuruddha (Ḥa thượng Thích Minh Châu dịch và chú giải). 

Diệu Pháp Lư Hợp (Abhidhammattha Sangaha). Kệ thơ lục bát do Ḥa thượng Tịnh Sự soạn dịch.

Thắng pháp tập yếu luận - Hậu sớ giải. Tỳ khưu Khải Minh.

Vi Diệu Pháp giảng giải. Tỳ khưu Giác Chánh.

Vi Diệu Pháp Nhập Môn. Tỳ khưu Giác Chánh.

Siêu Lư Học. Tỳ khưu Giác Chánh.

Biểu đồ Vi Diệu Pháp (B́nh Anson sưu tập).

Vi Diệu Pháp trong đời sống hằng ngày. Nina Van Gorkom (Tỳ khưu Thiện Minh dịch).

Tâm sở (Cetasikas): Môn Tâm lư và Triết học Phật giáo. Nina Van Gorkom (Tỳ khưu Thiện Minh dịch).

Vi Diệu Pháp Nhựt Dụng. Ḥa thượng Janakabhivamsa (U Ko Lay dịch sang Anh ngữ; Cư sĩ Thiện Nhựt dịch sang Việt ngữ).

Vấn đáp: Đại cương Vi Diệu Pháp và Tâm. Tỳ khưu Chánh Minh.

Quy tŕnh Tâm pháp. Tỳ khưu Chánh Minh.

Tâm Sở Vấn Đáp I: Tâm sở tợ tha. Tỳ khưu Chánh Minh.

Tâm Sở Vấn Đáp II: Tâm sở bất thiện. Tỳ khưu Chánh Minh.

Tâm Sở Vấn Đáp III: Tâm sở tịnh hảo. Tỳ khưu Chánh Minh.

Đường vào Thắng pháp. Tỳ khưu Chánh Minh.

Abhidhamma Áp Dụng (Adhidhamma in practice). N. K. G. Mendis (Như Nhiên dịch).

Giáo tài A-tỳ-đàm. Ḥa thượng Saddhammajotika (Tỳ khưu Giác Nguyên dịch).

A-tỳ-đàm trong truyền thống Hữu bộ. Jintaro Takakusu (Tỳ khưu Giác Nguyên dịch). 

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa
Con xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn - Ngài là bậc Ứng Cúng, Đấng Chánh Biến Tri

Trang Chủ   Tin Tức   Thượng Tọa Bửu Chánh   Sư Cô Tâm Tâm   Thực Hành   Vấn Đáp   Thư Viện   Liên Hệ   Liên Kết