Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa
Con xin th�nh k�nh đảnh lễ Đức Thế T�n - Ng�i l� bậc Ứng C�ng, Đấng Ch�nh Biến Tri

Trang Chủ   Tin Tức   Thượng Tọa Bửu Ch�nh   Sư C� T�m T�m   Thực H�nh   Vấn Đ�p   Thư Viện   Li�n Hệ   Li�n Kết

     
  Th�ng b�o: Chư Phật Tử gần xa, nếu c� t�i liệu "hay" li�n quan về Vi Diệu Ph�p như b�i viết, h�nh vẽ, sơ đồ, . . . nếu hoan hỷ chia sẻ cho mọi người c�ng xem, xin gởi về địa chỉ mail vidieuphap2849@yahoo.com.  
     
  http://www.buddhanet.net/budsas/uni/index.htm

Trang web c� rất nhiều th�ng tin về phật gi�o nguy�n thủy, tam tạng kinh điển, c�c s�ch ch� giải, ph�n t�ch . . .

(click v�o c�c mục sau để xem t�i liệu tr�n website Buddhanet)

Bộ Ph�p Tụ (Dhammasangani). H�a thượng Tịnh Sự dịch. 

Bộ Ph�n T�ch (Vibhanga). H�a thượng Tịnh Sự dịch. 

Bộ Chất Ngữ (Dhatukatha). H�a thượng Tịnh Sự dịch.

Bộ Nh�n Chế Định (Puggalapannatti). H�a thượng Tịnh Sự dịch.

Bộ Ngữ T�ng (Kathavatthu). T�m An & Minh Tuệ dịch.

Bộ Song Đối (Yamaka). H�a thượng Tịnh Sự dịch. 

Bộ Vị Tr� (Patthana). H�a thượng Tịnh Sự dịch.

Ch� Giải Bộ Ph�p Tụ. (Atthasālinī) Ph�p sư Buddhaghosa, Anh dịch: Maung Tin, Việt dịch: Tỳ khưu Thiện Minh.

Ch� giải Thuyết Luận Sự (Kathāvatthuppakarana Atthakathā). Tỳ khưu Thiện Minh dịch.

Ch� giải Bộ Ph�n T�ch (Vibhanga Atthakathā). Tỳ khưu Thiện Minh dịch.

Vi Diệu Ph�p to�t yếu (Abhidhammattha Sangaha). Luận sư Anuruddha. H�a thượng Narada ch� giải (Phạm Kim Kh�nh dịch).

Thắng Ph�p Tập Yếu Luận (Abhidhammattha Sangaha). Luận sư Anuruddha (H�a thượng Th�ch Minh Ch�u dịch v� ch� giải). 

Diệu Ph�p L� Hợp (Abhidhammattha Sangaha). Kệ thơ lục b�t do H�a thượng Tịnh Sự soạn dịch.

Thắng ph�p tập yếu luận - Hậu sớ giải. Tỳ khưu Khải Minh.

Vi Diệu Ph�p giảng giải. Tỳ khưu Gi�c Ch�nh.

Vi Diệu Ph�p Nhập M�n. Tỳ khưu Gi�c Ch�nh.

Si�u L� Học. Tỳ khưu Gi�c Ch�nh.

Biểu đồ Vi Diệu Ph�p (B�nh Anson sưu tập).

Vi Diệu Ph�p trong đời sống hằng ng�y. Nina Van Gorkom (Tỳ khưu Thiện Minh dịch).

T�m sở (Cetasikas): M�n T�m l� v� Triết học Phật gi�o. Nina Van Gorkom (Tỳ khưu Thiện Minh dịch).

Vi Diệu Ph�p Nhựt Dụng. H�a thượng Janakabhivamsa (U Ko Lay dịch sang Anh ngữ; Cư sĩ Thiện Nhựt dịch sang Việt ngữ).

Vấn đ�p: Đại cương Vi Diệu Ph�p v� T�m. Tỳ khưu Ch�nh Minh.

Quy tr�nh T�m ph�p. Tỳ khưu Ch�nh Minh.

T�m Sở Vấn Đ�p I: T�m sở tợ tha. Tỳ khưu Ch�nh Minh.

T�m Sở Vấn Đ�p II: T�m sở bất thiện. Tỳ khưu Ch�nh Minh.

T�m Sở Vấn Đ�p III: T�m sở tịnh hảo. Tỳ khưu Ch�nh Minh.

Đường v�o Thắng ph�p. Tỳ khưu Ch�nh Minh.

Abhidhamma �p Dụng (Adhidhamma in practice). N. K. G. Mendis (Như Nhi�n dịch).

Gi�o t�i A-tỳ-đ�m. H�a thượng Saddhammajotika (Tỳ khưu Gi�c Nguy�n dịch).

A-tỳ-đ�m trong truyền thống Hữu bộ. Jintaro Takakusu (Tỳ khưu Gi�c Nguy�n dịch). 

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa
Con xin th�nh k�nh đảnh lễ Đức Thế T�n - Ng�i l� bậc Ứng C�ng, Đấng Ch�nh Biến Tri

Trang Chủ   Tin Tức   Thượng Tọa Bửu Ch�nh   Sư C� T�m T�m   Thực H�nh   Vấn Đ�p   Thư Viện   Li�n Hệ   Li�n Kết