Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa
Con xin th�nh k�nh đảnh lễ Đức Thế T�n - Ng�i l� bậc Ứng C�ng, Đấng Ch�nh Biến Tri

Trang Chủ   Tin Tức   Thượng Tọa Bửu Ch�nh   Sư C� T�m T�m   Thực H�nh   Vấn Đ�p   Thư Viện   Li�n Hệ   Li�n Kết

         
   

Xin qu� phật tử lưu � theo d�i phần Tin Tức để xem những nội dung mới được cập nhật

   
         
         
   

THƯ NGỎ

NAM M� BỔN SƯ TH�CH CA M�U NI PHẬT

 

K�nh Bạch: -   Chư T�n Đức Tăng

                     -   Chư T�n Đức Ni

K�nh Thưa: -   Qu� Phật Tử trong v� ngo�i nước.

Người xuất gia cũng như người cư sĩ n�o cũng muốn học hỏi ch�nh KIM NG�N của Đức Bổn Sư Th�ch Ca M�u Ni Phật. KIM NG�N n�y đ� được kiết tập th�nh Đại Tạng c�n gọi l� Tam Tạng Kinh Điển: Tạng Kinh, Tạng Luật v� Tạng Luận. Đại Tạng được ghi lại bằng tiếng Pali, về sau được bi�n dịch ra nhiều thứ tiếng kh�c, trong đ� c� tiếng Việt.

Phật ph�p đ� được qu�ng diễn v� truyền b� rộng r�i ở VN hơn 2000 năm nay, kinh điển cũng đ� được giảng dạy ở c�c trường Phật học. Nhưng để được tuần tự t�m hiểu chuy�n s�u v�o TỪNG B�I KINH MỘT, TRONG TỪNG BỘ CỦA TỪNG TẠNG một th� vẫn c�n l� điều mong ước, chờ đợi v� trăn trở của rất nhiều người trong h�ng xuất gia, h�ng cư sĩ cũng như h�ng học giả muốn học hỏi Đại Tạng. H�a trong niềm mơ ước v� trăn trở đ�, ch�ng con đ� cố gắng thử nghiệm giảng giải Vi Diệu Ph�p (Abhidhamma) tuần tự từng chi ph�p một để từng bước gi�p người nghe hiểu được căn bản Phật học v� cũng l� từng bước thấy được t�m của m�nh m� tu tập chuyển h�a t�m thức. Đ�y cũng ch�nh l� nền tảng hiểu biết để thực h�nh thiền Vipassana đưa đến Tuệ giải tho�t. Ch�ng con đ� bắt đầu sự thử nghiệm n�y từ năm 2003 đến nay v� cũng vẫn c�n đang tiếp tục. Tuy c�ch thức giảng dạy trường quy n�y c� phần kh� khan v� chuy�n s�u v�o kinh điển nhưng người nghe cũng rất hoan hỉ nổ lực tiếp nhận v� hiểu r� rằng, giờ đ�y ĐỨC TIN đối với Tam Bảo được nối liền với ch�n trời TR� TUỆ rộng mở. Đ� l� CH�NH T�N đang ph�t sinh trong t�m của người con Phật. CH�NH T�N n�y nếu được hội đủ duy�n l�nh sẽ nở rộ khắp nơi . . .

Được kh�ch lệ của c�c bậc T�n t�c v� Phật tử, ch�ng con, ch�ng t�i mạnh dạn mở một trung t�m giảng dạy Đại Tạng v� Thiền Đường Vipassana. C� được một nơi ổn định th� việc trang bị, sắp xếp m�y m�c thu h�nh, thu tiếng được nhiều thuận tiện, học vi�n c� chỗ học thường xuy�n, thiền sinh c� chỗ h�nh thiền y�n tĩnh, việc thỉnh Giảng Sư v� Thiền Sư đến giảng v� hướng dẫn tu tập cũng thuận lợi, dễ d�ng. Nhờ đấy, ước mơ c� được một thiền đường trong Th�nh Phố được toại nguyện. Ước mơ được học hỏi Đại Tạng một c�ch chuy�n s�u, c� người giảng giải v� được lưu lại qua băng, đĩa để phổ biến rộng r�i đến tận tay người học sẽ trở th�nh hiện thực.

  

K�nh bạch:  -    Chư T�n Đức Tăng

                      -    Chư T�n Đức Ni

K�nh thưa:   -    Qu� Phật Tử

Bấy l�u nay được sự kh�ch lệ v� hoan hỉ t�n đồng của chư T�n đức v� Phật tử, nay ch�ng con, ch�ng t�i h�n hoan chờ đợi sự TIẾP TAY, TIẾP SỨC của chư T�n Đức v� qu� Phật Tử: G�P MỘT TẤC ĐẤT, MỘT VI�N GẠCH H�A VỚI TẤM L�NG THNH TỊNH V� CAO QU� HƯỚNG VỀ PH�P HỌC V� PH�P H�NH, th� ng�i giảng đường Đại Tạng v� Thiền Đường Vipassana MAU CH�NG ĐƯỢC TH�NH TỰU v� việc giảng dạy tu tập ĐƯỢC SỚM TIẾN H�NH.

Ch�ng con, ch�ng t�i rất hoan hỉ đ�n nhận TỊNH T�I, TỊNH VẬT h�n phước v� LỜI CH�C L�NH của chư T�n Đức v� qu� Phật Tử gởi đến cho giảng đường Đại Tạng v� Thiền Đường Vipassana được hội đủ duy�n l�nh th�nh tựu.

Nam M� Bổn Sư Th�ch Ca M�u Ni Phật,

Nguyện cầu Hồng �n Tam Bảo gia hộ Chư T�n Đức Tăng, Chư T�n Đức Ni v� Qu� Phật Tử c�ng ph�p quyến v� bửu quyến của tất cả ch�ng ta đều được sức khỏe, b�nh y�n, tấn h�a v� Tuệ gi�c sớm vi�n th�nh.

Nam M� C�ng đức l�m Bồ T�t Mahatat

Nam M� Hoan hỉ Tạng Bồ T�t Mahatat

Đồng cẩn bạch.

 

 

 

Th�ch N�� Ta�m Ta�m                                                              Th�ch N�� A�nh Lie�n

(Gia�ng Vi Die�u Pha�p)                                                  (Tru� tr� T�nh Xa� Ngo�c �ie�n)

 

Đ�y l� địa chỉ li�n hệ:

1- Ni sư �nh Li�n, thế danh Văn Thị Lan (trụ tr� Tịnh x� Ngọc Điền, 142 B�i C�ng Minh � Long Điền � B� Rịa Vũng T�u, Việt Nam). Điện thoại: 0918005578

2- Sư C� T�m T�m, thế danh L� Thị T�m (568/5/20 Lạc Long Qu�n phường 5 Quận 11 Th�nh Phố Hồ Ch� Minh, Việt Nam). Điện thoại: 0909893350 � 39751501.

3- Beneficiary: Văn Thị Lan, L� Thị T�m (đồng sở hữu số t�i khoản nầy)
Account No: 101020000418744 (USD)
Beneficiary Bank: Vietnam H Bank for industry and trade (swift code: ICBVVNVX). Branch No 12 Swift code: ICBVVNVX944.
Bank address: 473 Lạc Long Qu�n street, T�n Ph� District, Hồ Ch� Minh city, Việt Nam.

4- Phật tử tại Hoa Kỳ c� thể gởi check cho hội từ thiện MilkCare Foundation.
Pay to the order of: MilkCare Foundation
Note: �Gởi Sư C� T�m T�m x�y giảng đường�
MilkCare Foundation
P.O.Box 3575
Santa Clara, Califoria 95055-3575USA
http://milkcare.org/
Phone/Fax: (408) 243-4526
E-mail:
info@milkcare.org
Chọn 1 khoảng trống tr�n check viết l�: �For Deposit Only� (ph�ng khi thư bị trộm hay mạo nhận)

 

 

   
         
         
   

Hit Counter

   

 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa
Con xin th�nh k�nh đảnh lễ Đức Thế T�n - Ng�i l� bậc Ứng C�ng, Đấng Ch�nh Biến Tri

Trang Chủ   Tin Tức   Thượng Tọa Bửu Ch�nh   Sư C� T�m T�m   Thực H�nh   Vấn Đ�p   Thư Viện   Li�n Hệ   Li�n Kết