Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa
Con xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn - Ngài là bậc Ứng Cúng, Đấng Chánh Biến Tri

Trang Chủ   Tin Tức   Thượng Tọa Bửu Chánh   Sư Cô Tâm Tâm   Thực Hành   Vấn Đáp   Thư Viện   Liên Hệ   Liên Kết

     
  Các phần đă được giảng và xuất file mp3  
Mới:    
Các bài giảng về Sở hữu tà kiến    
Các bài giảng về Sở hữu ngã mạn    
Các bài giảng về Sân tật lận hối 54 TÂM DỤC GIỚI (TÂM VƯƠNG)  
Các bài giảng về Sở hữu hoài nghi    
Các bài giảng về Sở hữu bất thiện 12 Tâm Bất Thiện: bao gồm  
    8 Tâm Tham    
    2 Tâm Sân    
    2 Tâm Si    
     
  18 Tâm Vô Nhân: bao gồm  
    7 Quả Bất Thiện    
    8 Quả Thiện    
    3 Duy Tác    
     
  24 Tâm Dục Giới Tịnh Hảo  
    8 Thiện    
    8 Quả Thiện Hữu Nhân    
    8 Duy Tác    
     
  ===============================================  
     
  54 TÂM SỞ  
     
  13 Sở Hữu Tợ Tha  
    7 Sở Hữu Biến Hành    
    6 Sở Hữu Biệt Cảnh    
     
  14 Sở Hữu Bất Thiện  
    4 Si Phần (Sở Hữu Biến Hành)    
         
         
         
         
     
     
         
         
         
         
     
  ===============================================  
     
  15 TÂM SẮC GIỚI  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  12 TÂM VÔ SẮC GIỚI  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  40 TÂM SIÊU THẾ  
     
     
     
     
     
     

 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa
Con xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn - Ngài là bậc Ứng Cúng, Đấng Chánh Biến Tri

Trang Chủ   Tin Tức   Thượng Tọa Bửu Chánh   Sư Cô Tâm Tâm   Thực Hành   Vấn Đáp   Thư Viện   Liên Hệ   Liên Kết