Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa
Con xin th�nh k�nh đảnh lễ Đức Thế T�n - Ng�i l� bậc Ứng C�ng, Đấng Ch�nh Biến Tri

Trang Chủ   Tin Tức   Thượng Tọa Bửu Ch�nh   Sư C� T�m T�m   Thực H�nh   Vấn Đ�p   Thư Viện   Li�n Hệ   Li�n Kết

     
  C�c phần đ� được giảng v� xuất file mp3  
Mới:    
Các bài giảng về Sở hữu tà kiến    
Các bài giảng về Sở hữu ngã mạn    
Các bài giảng về Sân tật lận hối 54 T�M DỤC GIỚI (T�M VƯƠNG)  
Các bài giảng về Sở hữu hoài nghi    
Các bài giảng về Sở hữu bất thiện 12 T�m Bất Thiện: bao gồm  
    8 T�m Tham    
    2 T�m S�n    
    2 T�m Si    
     
  18 T�m V� Nh�n: bao gồm  
    7 Quả Bất Thiện    
    8 Quả Thiện    
    3 Duy T�c    
     
  24 T�m Dục Giới Tịnh Hảo  
    8 Thiện    
    8 Quả Thiện Hữu Nh�n    
    8 Duy T�c    
     
  ===============================================  
     
  54 T�M SỞ  
     
  13 Sở Hữu Tợ Tha  
    7 Sở Hữu Biến H�nh    
    6 Sở Hữu Biệt Cảnh    
     
  14 Sở Hữu Bất Thiện  
    4 Si Phần (Sở Hữu Biến H�nh)    
         
         
         
         
     
     
         
         
         
         
     
  ===============================================  
     
  15 T�M SẮC GIỚI  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  12 T�M V� SẮC GIỚI  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  40 T�M SI�U THẾ  
     
     
     
     
     
     

 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa
Con xin th�nh k�nh đảnh lễ Đức Thế T�n - Ng�i l� bậc Ứng C�ng, Đấng Ch�nh Biến Tri

Trang Chủ   Tin Tức   Thượng Tọa Bửu Ch�nh   Sư C� T�m T�m   Thực H�nh   Vấn Đ�p   Thư Viện   Li�n Hệ   Li�n Kết