Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa
Con xin th�nh k�nh đảnh lễ Đức Thế T�n - Ng�i l� bậc Ứng C�ng, Đấng Ch�nh Biến Tri

Trang Chủ   Tin Tức   Thượng Tọa Bửu Ch�nh   Sư C� T�m T�m   Thực H�nh   Vấn Đ�p   Thư Viện   Li�n Hệ   Li�n Kết

         
1. B�i Giảng Tam Quy Ngũ Giới

2. B�i Giảng Kinh An Vui (Kinh Hạnh Ph�c)

3. B�i Giảng Kinh Suy Đồi

4. B�i Giảng Vi Diệu Ph�p Chủ Đề T�m V� Nh�n

5. Ph�p Thoại Vi Diệu Ph�p

6. B�i Giảng Về Thiện v� Bất Thiện Tại Virginia

7. B�i Giảng Vi Diệu Ph�p Tại Thiền Viện Th�ch Ca

8. Vô ngã vô ưu
(Tọa đàm với các doanh nhân ngày 29/7/2010 tại hội trường báo Giác Ngộ)

 

9. Bỏn xẻn & quảng đại

10. Kinh Giáo Giới La Hầu La

11. Kinh Hạnh con chó

12. Lơ đễnh

13. Phước điền

14. Phước Thiện & Phước Trí

15. Sáu sanh loại

Các bài giảng tại Tịnh xá Trung tâm

Con rắn độc ngàn năm

Sức mạnh của tham dục

Tự ngã và hiềm hận

Ở hiền gặp lành

 
         
         
Các bài giảng tại Tịnh xá Trung tâm   B�i Giảng Tam Quy Ngũ Giới    
   

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

   
Chữ hiếu 01 02 03        
         
Khẩu nghiệp 01 02 03 04 05   B�i Giảng Kinh An Vui (Kinh Hạnh Ph�c) 01 02    
         
Nhặt của đánh rơi 01 02 03 04 05        
    B�i Giảng Kinh Suy Đồi    
Nuôi thân chánh mạng 01 02 03   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    
         
Rải tâm từ cho mình 01 02 03 04 05        
    B�i Giảng Vi Diệu Ph�p - Chủ đề T�M V� NH�N    
Tám ngọn gió đời 01 02 03 04   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21    
         
Tình thương và dạy dỗ 01 02 03 04 05        
    Ph�p Thoại Vi Diệu Ph�p    
Oan trái 01 02 03 04 05   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18    
         
Sự thiện lành 01 02 03 04        
    B�i Giảng Về Thiện V� Bất Thiện Tại Virginia    
Tập khí 01 02 03 04 05   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    
    21 22 23 24 25 26 27 28    
Thuần dưỡng nội tâm 01 02 03 04        
    B�i Giảng Vi Diệu Ph�p Tại Th�ch Ca Thiền Viện    
Cuộc đời & thân giáo
Nữ Thánh DIPAMA


  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16    
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10    

 

   
    Vô ngã vô ưu
(Tọa đàm với các doanh nhân
tại hội trường báo Giác Ngộ ngày 29/7/2010) A B
   
         
  Các bài giảng của Sư cô Tâm Tâm tại Australia    

 


   

Bỏn xẻn và quảng đại 0102 03 04 05

Kinh giáo giới La Hầu La 0102 03 04 05

Kinh Hạnh con chó 0102 03 04

Lơ đễnh 0102 03

Phước điền 0102 03 04 05

Phước thiện & Phước trí 0102 03 04 05

Sáu sanh loại 102 03 04 05 06 07 08 09

 

 

 

 

 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa
Con xin th�nh k�nh đảnh lễ Đức Thế T�n - Ng�i l� bậc Ứng C�ng, Đấng Ch�nh Biến Tri

Trang Chủ   Tin Tức   Thượng Tọa Bửu Ch�nh   Sư C� T�m T�m   Thực H�nh   Vấn Đ�p   Thư Viện   Li�n Hệ   Li�n Kết