Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa
Con xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn - Ngài là bậc Ứng Cúng, Đấng Chánh Biến Tri

Trang Chủ   Tin Tức   Thượng Tọa Bửu Chánh   Sư Cô Tâm Tâm   Thực Hành   Vấn Đáp   Thư Viện   Liên Hệ   Liên Kết

             
 

The Human Route

 

Ṿng Đời (dịch sát)

 

Ṿng Đời (dịch thoát)

 
             
  Coming empty-handed
Going empty-handed
That is human
When you are born
Where do you come ?
When you die
Where do you go?
Life is like a floating cloud which appears.
Death is like a floating cloud which disappears.
The floating cloud itself orginally does not exist.
Life and death
Coming and going
Are also like that
But there is one thing which always remains clear.
It is pure and clear,
Not depending on life and death.
What, then, is the one pure and clear thing ?

Celebrating/twenty five years/1979-2004
www.dharmacrafts.com

 

 

 

Đến tay trắng
Đi trắng tay
Đấy kiếp người...
Khi chào đời
Xin hỏi từ đâu đến vậy ?
Rồi bạn ĺa đời
Bạn sẽ về đâu ?
Sống - như mây đang lững lờ
Chết - như mây vừa tan biến
Mây khởi nguyên không tự hiện hữu.
Sống và chết
Đến và đi là thế ấy...
Duy có một điều
Luôn tồn tại rơ ràng
Đó là sự thuần khiết và trong sáng
không bao giờ tùy thuộc vào sống - chết
Vậy th́...
Sự thuần khiết và trong sáng là ǵ ?

 


                                              Ngày 11-3-2005
                                              Sư cô Tâm Tâm

  Kiếp người ...
thoắt đến,
thoắt đi.
Đến hai tay trắng,
Về th́ tay không.
Oa oa giữa chốn bụi hồng
Hỏi từ đâu tới ?
Dậm không đâu về ?
Lững lờ...
một dăy lê thê...
Sống - như mây nổi.
Chết - hề - mây tan.
gió đưa...
sóng dạt hoa ngàn...
Mây từ khởi thủy,
bản đàn duyên sinh.
Dấu đời,
một nét long lanh,
Tâm trong ư sáng
tách đàng tử sinh.
Chập chờn...
trong chốn vô minh
Hỏi đâu tâm sáng ?
Huệ minh là ǵ ?
 
 
     

 

 

 

 

 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa
Con xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn - Ngài là bậc Ứng Cúng, Đấng Chánh Biến Tri

Trang Chủ   Tin Tức   Thượng Tọa Bửu Chánh   Sư Cô Tâm Tâm   Thực Hành   Vấn Đáp   Thư Viện   Liên Hệ   Liên Kết