Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa
Con xin th�nh k�nh đảnh lễ Đức Thế T�n - Ng�i l� bậc Ứng C�ng, Đấng Ch�nh Biến Tri

Trang Chủ   Tin Tức   Thượng Tọa Bửu Ch�nh   Sư C� T�m T�m   Thực H�nh   Vấn Đ�p   Thư Viện   Li�n Hệ   Li�n Kết

             
 

The Human Route

 

V�ng Đời (dịch s�t)

 

V�ng Đời (dịch tho�t)

 
             
  Coming empty-handed
Going empty-handed
That is human
When you are born
Where do you come ?
When you die
Where do you go?
Life is like a floating cloud which appears.
Death is like a floating cloud which disappears.
The floating cloud itself orginally does not exist.
Life and death
Coming and going
Are also like that
But there is one thing which always remains clear.
It is pure and clear,
Not depending on life and death.
What, then, is the one pure and clear thing ?

Celebrating/twenty five years/1979-2004
www.dharmacrafts.com

 

 

 

Đến tay trắng
Đi trắng tay
Đấy kiếp người...
Khi ch�o đời
Xin hỏi từ đ�u đến vậy ?
Rồi bạn l�a đời
Bạn sẽ về đ�u ?
Sống - như m�y đang lững lờ
Chết - như m�y vừa tan biến
M�y khởi nguy�n kh�ng tự hiện hữu.
Sống v� chết
Đến v� đi l� thế ấy...
Duy c� một điều
Lu�n tồn tại r� r�ng
Đ� l� sự thuần khiết v� trong s�ng
kh�ng bao giờ t�y thuộc v�o sống - chết
Vậy th�...
Sự thuần khiết v� trong s�ng l� g� ?

 


                                              Ng�y 11-3-2005
                                              Sư c� T�m T�m

  Kiếp người ...
thoắt đến,
thoắt đi.
Đến hai tay trắng,
Về th� tay kh�ng.
Oa oa giữa chốn bụi hồng
Hỏi từ đ�u tới ?
Dậm kh�ng đ�u về ?
Lững lờ...
một d�y l� th�...
Sống - như m�y nổi.
Chết - hề - m�y tan.
gi� đưa...
s�ng dạt hoa ng�n...
M�y từ khởi thủy,
bản đ�n duy�n sinh.
Dấu đời,
một n�t long lanh,
T�m trong � s�ng
t�ch đ�ng tử sinh.
Chập chờn...
trong chốn v� minh
Hỏi đ�u t�m s�ng ?
Huệ minh l� g� ?
 
 
     

 

 

 

 

 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa
Con xin th�nh k�nh đảnh lễ Đức Thế T�n - Ng�i l� bậc Ứng C�ng, Đấng Ch�nh Biến Tri

Trang Chủ   Tin Tức   Thượng Tọa Bửu Ch�nh   Sư C� T�m T�m   Thực H�nh   Vấn Đ�p   Thư Viện   Li�n Hệ   Li�n Kết