Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa
Con xin th�nh k�nh đảnh lễ Đức Thế T�n - Ng�i l� bậc Ứng C�ng, Đấng Ch�nh Biến Tri

Trang Chủ   Tin Tức   Thượng Tọa Bửu Ch�nh   Sư C� T�m T�m   Thực H�nh   Vấn Đ�p   Thư Viện   Li�n Hệ   Li�n Kết

    Các bài giảng của Sư cô Tâm Tâm về Sở hữu tà kiến      
           
  Sở hữu tà kiến 1A - 17/01/2010 Sở hữu tà kiến 2A - 25/04/2010 Sở hữu tà kiến 3A - 02/05/2010    
  Sở hữu tà kiến 1B Sở hữu tà kiến 2B Sở hữu tà kiến 3B    
           
  Sở hữu tà kiến 4A - 09/05/2010 Sở hữu tà kiến 5A - 15/05/2010 Sở hữu tà kiến 6A - 23/05/2010    
  Sở hữu tà kiến 4B Sở hữu tà kiến 5B Sở hữu tà kiến 6B    
           
  Sở hữu tà kiến 7A - 30/05/2010 Sở hữu tà kiến 7B Sở hữu tà kiến 8A - 06/06/2010    
      Sở hữu tà kiến 8B    
           
  Sở hữu tà kiến 13/06/2010 Sở hữu tà kiến 20/06/2010 Sở hữu tà kiến 04/07/2010    
      Sở hữu tà kiến    
           
  Sở hữu tà kiến 11/07/2010 Sở hữu tà kiến 18/07/2010 Sở hữu tà kiến 24/07/2010    
  Sở hữu tà kiến Sở hữu tà kiến      
           
  Sở hữu tà kiến 01/08/2010 Sở hữu tà kiến 12/12/2010 Sở hữu tà kiến 19/12/2010    
  Sở hữu tà kiến Sở hữu tà kiến Sở hữu tà kiến    
    Sở hữu tà kiến Sở hữu tà kiến    
           
  Sở hữu tà kiến 26/12/2010 Sở hữu tà kiến 02/01/2011 Sở hữu tà kiến 09/01/2011    
  Sở hữu tà kiến Sở hữu tà kiến Sở hữu tà kiến    
  Sở hữu tà kiến Sở hữu tà kiến      
  Sở hữu tà kiến        
           
  Sở hữu tà kiến 13/02/2011 Sở hữu tà kiến 06/02/2011 Sở hữu tà kiến 13/02/2011    
    Sở hữu tà kiến Sở hữu tà kiến    
    Sở hữu tà kiến Sở hữu tà kiến    
      Sở hữu tà kiến    
           
  Sở hữu tà kiến 10/4/2011 Sở hữu tà kiến 17/4/2011 Sở hữu tà kiến 17/7/2011    
  Sở hữu tà kiến Sở hữu tà kiến Sở hữu tà kiến    
    Sở hữu tà kiến      
           
  Sở hữu tà kiến 24/7/2011 Sở hữu tà kiến 07/8/2011      
  Sở hữu tà kiến Sở hữu tà kiến      
    Sở hữu tà kiến      

 

 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa
Con xin th�nh k�nh đảnh lễ Đức Thế T�n - Ng�i l� bậc Ứng C�ng, Đấng Ch�nh Biến Tri

Trang Chủ   Tin Tức   Thượng Tọa Bửu Ch�nh   Sư C� T�m T�m   Thực H�nh   Vấn Đ�p   Thư Viện   Li�n Hệ   Li�n Kết