Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa
Con xin th�nh k�nh đảnh lễ Đức Thế T�n - Ng�i l� bậc Ứng C�ng, Đấng Ch�nh Biến Tri

Trang Chủ   Tin Tức   Thượng Tọa Bửu Ch�nh   Sư C� T�m T�m   Thực H�nh   Vấn Đ�p   Thư Viện   Li�n Hệ   Li�n Kết

   

Các bài giảng của Sư cô Tâm Tâm về
Sở hữu ngã mạn

     
           
  Sở hữu ngã mạn - 13/08/2011 (A) (B) Sở hữu ngã mạn - 20/08/2011 (A) (B) Sở hữu ngã mạn 28/08/2011 (A) (B) (C) (D)    
           
  Sở hữu ngã mạn - 04/09/2011 (A) (B)        

 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa
Con xin th�nh k�nh đảnh lễ Đức Thế T�n - Ng�i l� bậc Ứng C�ng, Đấng Ch�nh Biến Tri

Trang Chủ   Tin Tức   Thượng Tọa Bửu Ch�nh   Sư C� T�m T�m   Thực H�nh   Vấn Đ�p   Thư Viện   Li�n Hệ   Li�n Kết