Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa
Con xin th�nh k�nh đảnh lễ Đức Thế T�n - Ng�i l� bậc Ứng C�ng, Đấng Ch�nh Biến Tri

Trang Chủ   Tin Tức   Thượng Tọa Bửu Ch�nh   Sư C� T�m T�m   Thực H�nh   Vấn Đ�p   Thư Viện   Li�n Hệ   Li�n Kết

   

Các bài giảng của Sư cô Tâm Tâm về
Sở hữu hoài nghi

     
           
  Sở hữu hoài nghi- 13/05/2012 (A) (B) Sở hữu hoài nghi- 20/05/2012 (A) (B) Sở hữu hoài nghi-27/05/2012 (A) (B)    
           
  Sở hữu hoài nghi- 02/06/2012 (AB)        
           
           

 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa
Con xin th�nh k�nh đảnh lễ Đức Thế T�n - Ng�i l� bậc Ứng C�ng, Đấng Ch�nh Biến Tri

Trang Chủ   Tin Tức   Thượng Tọa Bửu Ch�nh   Sư C� T�m T�m   Thực H�nh   Vấn Đ�p   Thư Viện   Li�n Hệ   Li�n Kết