Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa
Con xin th�nh k�nh đảnh lễ Đức Thế T�n - Ng�i l� bậc Ứng C�ng, Đấng Ch�nh Biến Tri

Trang Chủ   Tin Tức   Thượng Tọa Bửu Ch�nh   Sư C� T�m T�m   Thực H�nh   Vấn Đ�p   Thư Viện   Li�n Hệ   Li�n Kết

   

 

     
    Sở hữu Tnh Thân- Sở hữu Tnh Tâm 30/03/2014 (A) (B)      
  Sở hữu hành xả- 12/01/2014 (A) (B)   Sở hữu Thích Thân- Sở hữu Thích Tâm 18/05/2014 (A) (B)    
    Sở hữu Tnh Thân- Sở hữu Tnh Tâm 06/04/2014 (A) (B)      
  Sở hữu hành xả- 19/01/2014 (A) (B)   Sở hữu Thun Thân- Sở hữu Thun Tâm 25/05/2014 (A) (B)    
    Sở hữu Tnh Thân- Sở hữu Tnh Tâm 20/04/2014 (AB)      
  Sở hữu hành xả- 23/02/2014 (A) (B)   Sở hữu Chánh Thân- Sở hữu Chánh Tâm 18/05/2014 (A) (B)    
    Sở hữu Nhu Thân- Sở hữu Nhu Tâm 04/05/2014 (A) (B)      
  Sở hữu hành xả- 02/03/2014 (A) (B)        
    Sở hữu Khinh Thân- Sở hữu Khinh Tâm 27/04/2014 (A) (B)      
  Sở hữu hành xả- 23/03/2014 (A) (B)        
    Sở hữu Nhu Thân- Sở hữu Nhu Tâm 11/05/2014 (A) (B)      
           
           
           
           

 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa
Con xin th�nh k�nh đảnh lễ Đức Thế T�n - Ng�i l� bậc Ứng C�ng, Đấng Ch�nh Biến Tri

Trang Chủ   Tin Tức   Thượng Tọa Bửu Ch�nh   Sư C� T�m T�m   Thực H�nh   Vấn Đ�p   Thư Viện   Li�n Hệ   Li�n Kết