Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa
Con xin th�nh k�nh đảnh lễ Đức Thế T�n - Ng�i l� bậc Ứng C�ng, Đấng Ch�nh Biến Tri

Trang Chủ   Tin Tức   Thượng Tọa Bửu Ch�nh   Sư C� T�m T�m   Thực H�nh   Vấn Đ�p   Thư Viện   Li�n Hệ   Li�n Kết

 

 

BẤT THIỆN TẬP YẾU

14 Sở hữu bất thiện

 
 
Sở hữu bất thiện 02/09/2012 (A) (B) Sở hữu bất thiện 02/12/2012 (A) (B) Sở hữu bất thiện 03/03/2013 (A) (B)
Sở hữu bất thiện 09/09/2012 (A) (B) Sở hữu bất thiện 09/12/2012 (AB) Sở hữu bất thiện 10/03/2013 (A) (B) (Giải đáp)
Sở hữu bất thiện 16/09/2012 (AB) Sở hữu bất thiện 16/12/2012 (A) (B) (C) Sở hữu bất thiện 17/03/2013 (A) (B)
Sở hữu bất thiện 23/09/2012 (A) (B) Sở hữu bất thiện 23/12/2012 (A) (B) Sở hữu bất thiện 24/03/2013 (A) (B)
Sở hữu bất thiện 30/09/2012 (A) (B) Sở hữu bất thiện 30/12/2012 (A) (B) (C) Sở hữu bất thiện 31/03/2013 (A) (B)
     
Sở hữu bất thiện 07/10/2012 (AB) Sở hữu bất thiện 06/01/2013 (AB) Sở hữu bất thiện 07/04/2013 (A) (B)
Sở hữu bất thiện 28/10/2012 (A) (B) Sở hữu bất thiện 13/01/2013 (A) (B) Sở hữu bất thiện 14/04/2013 (A) (B)
  Sở hữu bất thiện 20/01/2013 (A) (B) (C)  
Sở hữu bất thiện 04/11/2012 (A) (B) Sở hữu bất thiện 27/01/2013 (A)  
Sở hữu bất thiện 11/11/2012 (AB)    
Sở hữu bất thiện 18/11/2013 (AB)    
     
     
     
     
     
     

 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa
Con xin th�nh k�nh đảnh lễ Đức Thế T�n - Ng�i l� bậc Ứng C�ng, Đấng Ch�nh Biến Tri

Trang Chủ   Tin Tức   Thượng Tọa Bửu Ch�nh   Sư C� T�m T�m   Thực H�nh   Vấn Đ�p   Thư Viện   Li�n Hệ   Li�n Kết