Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa
Con xin th�nh k�nh đảnh lễ Đức Thế T�n - Ng�i l� bậc Ứng C�ng, Đấng Ch�nh Biến Tri

Trang Chủ   Tin Tức   Thượng Tọa Bửu Ch�nh   Sư C� T�m T�m   Thực H�nh   Vấn Đ�p   Thư Viện   Li�n Hệ   Li�n Kết

         
   

13 SỞ HỮU TỢ THA

   
         
   

7 SỞ HỮU BIẾN H�NH

   
         
     (click từng chủ đề để tải phần giảng file.mp3)    
         
    Sở Hữu X�c    
         
    Sở Hữu Thọ    
         
    Sở Hữu Tưởng    
         
    Sở Hữu Tư    
         
    Sở Hữu Nhất H�nh    
         
    Sở Hữu Mạng Quyền    
         
    Sở Hữu T�c    
         
         
    =========================================================    
         
         
    B�i giảng về SỞ HỮU X�C    (c� thể download)
         
      7SHBH_XUC_001.mp3    
         
         
         
         
    =========================================================    
         
         
    B�i giảng về SỞ HỮU THỌ    (c� thể download)
         
      7SHBH_THO_001.mp3

7SHBH_THO_002.mp3

7SHBH_THO_003.mp3

7SHBH_THO_004.mp3

7SHBH_THO_005.mp3

7SHBH_THO_006.mp3

7SHBH_THO_007.mp3

7SHBH_THO_008.mp3

7SHBH_THO_009.mp3

7SHBH_THO_010.mp3

7SHBH_THO_011.mp3

7SHBH_THO_012.mp3

7SHBH_THO_013.mp3

7SHBH_THO_014.mp3

7SHBH_THO_015.mp3

7SHBH_THO_016.mp3

7SHBH_THO_017.mp3
   
         
         
         
         
    =========================================================    
         
         
    B�i giảng về SỞ HỮU TƯỞNG    (c� thể download)
         
      7SHBH_TUONG_001.mp3

7SHBH_TUONG_002.mp3

7SHBH_TUONG_003.mp3

7SHBH_TUONG_004.mp3

7SHBH_TUONG_005.mp3

7SHBH_TUONG_006.mp3

7SHBH_TUONG_007.mp3

7SHBH_TUONG_008.mp3

7SHBH_TUONG_009.mp3

7SHBH_TUONG_010.mp3
   
         
         
         
         
    =========================================================    
         
         
    B�i giảng về SỞ HỮU    (c� thể download)
         
      7SHBH_TU_001.mp3

7SHBH_TU_002.mp3

7SHBH_TU_003.mp3

7SHBH_TU_004.mp3

7SHBH_TU_005.mp3

7SHBH_TU_006.mp3

7SHBH_TU_007.mp3

7SHBH_TU_008.mp3

7SHBH_TU_009.mp3

7SHBH_TU_010.mp3

7SHBH_TU_011.mp3

7SHBH_TU_012.mp3

7SHBH_TU_013.mp3

7SHBH_TU_014.mp3

7SHBH_TU_015.mp3

7SHBH_TU_016.mp3

7SHBH_TU_017.mp3

7SHBH_TU_018.mp3

7SHBH_TU_019.mp3

7SHBH_TU_020.mp3

7SHBH_TU_021.mp3

7SHBH_TU_022.mp3

7SHBH_TU_023.mp3

7SHBH_TU_024.mp3

7SHBH_TU_025.mp3

7SHBH_TU_026.mp3

7SHBH_TU_027.mp3

7SHBH_TU_028.mp3
   
         
         
         
         
    =========================================================    
         
         
    B�i giảng về SỞ HỮU NHẤT H�NH    (c� thể download)
         
      7SHBH_NH_001.mp3

7SHBH_NH_002.mp3

7SHBH_NH_003.mp3

7SHBH_NH_004.mp3

7SHBH_NH_005.mp3

7SHBH_NH_006.mp3
   
         
         
         
         
    =========================================================    
         
         
    B�i giảng về SỞ HỮU MẠNG QUYỀN    (c� thể download)
         
      7SHBH_MQUYEN_001.mp3

7SHBH_MQUYEN_002.mp3
   
         
         
         
         
    =========================================================    
         
         
    B�i giảng về SỞ T�C �    (c� thể download)
         
      7SHBH_TY_001.mp3

7SHBH_TY_002.mp3

7SHBH_TY_003.mp3

7SHBH_TY_004.mp3

7SHBH_TY_005.mp3

7SHBH_TY_006.mp3

7SHBH_TY_007.mp3

7SHBH_TY_008.mp3

7SHBH_TY_009.mp3

7SHBH_TY_010.mp3

7SHBH_TY_011.mp3

7SHBH_TY_012.mp3
   
         
         
         

 

 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa
Con xin th�nh k�nh đảnh lễ Đức Thế T�n - Ng�i l� bậc Ứng C�ng, Đấng Ch�nh Biến Tri

Trang Chủ   Tin Tức   Thượng Tọa Bửu Ch�nh   Sư C� T�m T�m   Thực H�nh   Vấn Đ�p   Thư Viện   Li�n Hệ   Li�n Kết