Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa
Con xin th�nh k�nh đảnh lễ Đức Thế T�n - Ng�i l� bậc Ứng C�ng, Đấng Ch�nh Biến Tri

Trang Chủ   Tin Tức   Thượng Tọa Bửu Ch�nh   Sư C� T�m T�m   Thực H�nh   Vấn Đ�p   Thư Viện   Li�n Hệ   Li�n Kết

         
   

13 SỞ HỮU TỢ THA

   
         
   

6 SỞ HỮU BIỆT CẢNH

   
         
     (click từng chủ đề để tải phần giảng file.mp3) (chưa c�)    
         
    Sở Hữu Tầm    
         
    Sở Hữu Tứ    
         
    Sở Hữu Thẳng Giải    
         
    Sở Hữu Cần    
         
    Sở Hữu Hỷ    
         
    Sở Hữu Dục    
         
         
         
    B�i giảng về SỞ HỮU TẦM    (c� thể download)
         
      6SHBC_TAM_001.mp3

6SHBC_TAM_002.mp3

6SHBC_TAM_003.mp3

6SHBC_TAM_004.mp3

6SHBC_TAM_005.mp3

6SHBC_TAM_006.mp3

6SHBC_TAM_007.mp3

6SHBC_TAM_008.mp3

6SHBC_TAM_009.mp3

6SHBC_TAM_010.mp3

6SHBC_TAM_011.mp3

6SHBC_TAM_012.mp3

6SHBC_TAM_013.mp3

6SHBC_TAM_014.mp3

6SHBC_TAM_015.mp3

6SHBC_TAM_016.mp3

6SHBC_TAM_017.mp3

6SHBC_TAM_018.mp3

6SHBC_TAM_019.mp3

6SHBC_TAM_020.mp3

6SHBC_TAM_021.mp3

6SHBC_TAM_022.mp3
   
         
         
         
         
    =========================================================    
         
         
    B�i giảng về TỨ    (c� thể download)
         
      6SHBC_TU_001.mp3

6SHBC_TU_002.mp3

6SHBC_TU_003.mp3

6SHBC_TU_004.mp3

6SHBC_TU_005.mp3

6SHBC_TU_006.mp3
   
         
         
         
         
    =========================================================    
         
         
    B�i giảng về SỞ THẮNG GIẢI    (c� thể download)
         
      6SHBC_TGIAI_001.mp3

6SHBC_TGIAI_002.mp3

6SHBC_TGIAI_003.mp3

6SHBC_TGIAI_004.mp3

6SHBC_TGIAI_005.mp3

6SHBC_TGIAI_006.mp3
   
         
         
         
         
    =========================================================    
         
         
    B�i giảng về SỞ HỮU CẦN    (c� thể download)
         
      6SHBC_CAN_001.mp3

6SHBC_CAN_002.mp3

6SHBC_CAN_003.mp3

6SHBC_CAN_004.mp3

6SHBC_CAN_005.mp3

6SHBC_CAN_006.mp3

6SHBC_CAN_007.mp3

6SHBC_CAN_008.mp3

6SHBC_CAN_009.mp3

6SHBC_CAN_010.mp3

6SHBC_CAN_011.mp3

6SHBC_CAN_012.mp3

6SHBC_CAN_013.mp3
   
         
         
         
         
    =========================================================    
         
         
    B�i giảng về SỞ HỮU HỶ    (c� thể download)
         
           
         
         
         
         
    =========================================================    
         
         
    B�i giảng về SỞ HỮU DỤC    (c� thể download)
         
           
         
         
         
         

 

 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa
Con xin th�nh k�nh đảnh lễ Đức Thế T�n - Ng�i l� bậc Ứng C�ng, Đấng Ch�nh Biến Tri

Trang Chủ   Tin Tức   Thượng Tọa Bửu Ch�nh   Sư C� T�m T�m   Thực H�nh   Vấn Đ�p   Thư Viện   Li�n Hệ   Li�n Kết