Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa
Con xin th�nh k�nh đảnh lễ Đức Thế T�n - Ng�i l� bậc Ứng C�ng, Đấng Ch�nh Biến Tri

Trang Chủ   Tin Tức   Thượng Tọa Bửu Ch�nh   Sư C� T�m T�m   Thực H�nh   Vấn Đ�p   Thư Viện   Li�n Hệ   Li�n Kết

 

 

SỞ HỮU TỊNH HẢO

 
 
Sở tịnh hảo 21/04/2013 (A) (B) Sở tịnh hảo 23/06/2013 (A) (B) Sở tịnh hảo 03/11/2013 (A) (B)
Sở tịnh hảo 28/04/2013 (A) (B) Sở tịnh hảo 30/06/2013 (A) (B) Sở tịnh hảo 10/11/2013 (A) (B)
Sở tịnh hảo 04/05/2013 (A) (B) Sở tịnh hảo 07/07/2013 (A) (B)  
Sở tịnh hảo 12/05/2013 (A) (B) Sở tịnh hảo 14/07/2013 (A) (B) Sở tịnh hảo 05/01/2014 (A) (B)
Sở tịnh hảo 19/05/2013 (A) (B) (C) Sở tịnh hảo 21/07/2013 (A) (B)  
Sở tịnh hảo 26/05/2013 (A) (B) Sở tịnh hảo 28/07/2013 (A) (B)  
Sở tịnh hảo 02/06/2013 (AB) Sở tịnh hảo 04/08/2013 (AB)  
Sở tịnh hảo 09/06/2013 (A) (B) Sở tịnh hảo 11/08/2013 (A) (B)  
Sở tịnh hảo 16/06/2013 (cô TBao) (A) (B) Sở tịnh hảo 18/08/2013 (AB)  
  Sở tịnh hảo 25/08/2013 (A) (B)  

 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa
Con xin th�nh k�nh đảnh lễ Đức Thế T�n - Ng�i l� bậc Ứng C�ng, Đấng Ch�nh Biến Tri

Trang Chủ   Tin Tức   Thượng Tọa Bửu Ch�nh   Sư C� T�m T�m   Thực H�nh   Vấn Đ�p   Thư Viện   Li�n Hệ   Li�n Kết