Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa
Con xin th�nh k�nh đảnh lễ Đức Thế T�n - Ng�i l� bậc Ứng C�ng, Đấng Ch�nh Biến Tri

Trang Chủ   Tin Tức   Thượng Tọa Bửu Ch�nh   Sư C� T�m T�m   Thực H�nh   Vấn Đ�p   Thư Viện   Li�n Hệ   Li�n Kết

         
   

24 T�m Dục Giới Tịnh Hảo

   
         
         (c� thể download)
         
      TAMDGTINHHAO_001.mp3

TAMDGTINHHAO_002.mp3

TAMDGTINHHAO_003.mp3

TAMDGTINHHAO_004.mp3

TAMDGTINHHAO_005.mp3

TAMDGTINHHAO_006.mp3

TAMDGTINHHAO_007.mp3

TAMDGTINHHAO_008.mp3

TAMDGTINHHAO_009.mp3

TAMDGTINHHAO_010.mp3

TAMDGTINHHAO_011.mp3

TAMDGTINHHAO_012.mp3

TAMDGTINHHAO_013.mp3

TAMDGTINHHAO_014.mp3

TAMDGTINHHAO_015.mp3

TAMDGTINHHAO_016.mp3

TAMDGTINHHAO_017.mp3

TAMDGTINHHAO_018.mp3

TAMDGTINHHAO_019.mp3

   
         
         

 

 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa
Con xin th�nh k�nh đảnh lễ Đức Thế T�n - Ng�i l� bậc Ứng C�ng, Đấng Ch�nh Biến Tri

Trang Chủ   Tin Tức   Thượng Tọa Bửu Ch�nh   Sư C� T�m T�m   Thực H�nh   Vấn Đ�p   Thư Viện   Li�n Hệ   Li�n Kết