Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa
Con xin th�nh k�nh đảnh lễ Đức Thế T�n - Ng�i l� bậc Ứng C�ng, Đấng Ch�nh Biến Tri

Trang Chủ   Tin Tức   Thượng Tọa Bửu Ch�nh   Sư C� T�m T�m   Thực H�nh   Vấn Đ�p   Thư Viện   Li�n Hệ   Li�n Kết

         
   

12 T�M BẤT THIỆN

   
C� lửa n�o như lửa tham        
C� ngục t� n�o như l�ng s�n  

8 T�M THAM

   
C� lưới n�o như lưới si        
C� d�ng s�ng n�o như �i dục    (click từng chủ đề để tải phần giảng file.mp3) (chưa c�)    
                  Ph�p C� 251        
    T�m tham thọ hỷ hợp t� v� trợ    
Thấy lỗi người th� dễ        
Thấy lỗi m�nh mới kh�   T�m tham thọ hỷ hợp t� hữu trợ    
Lỗi người th� truy t�m        
Như t�m trấu trong gạo   T�m tham thọ hỷ li t� v� trợ    
C�n lỗi m�nh th� giấu        
Như thợ săn giấu m�nh   T�m tham thọ hỷ li t� hữu trợ    
                  Ph�p C� 252        
    T�m tham thọ xả hợp t� v� trợ    
Ai thấy r� lỗi người        
Thường sanh l�ng n�ng giận   T�m tham thọ xả hợp t� hữu trợ    
Lậu hoặc ắt tăng trưởng        
Thiện ph�p kh� ph�t sanh   T�m tham thọ xả li t� v� trợ    
                  Ph�p C� 253        
    T�m tham thọ xả li t� hữu trợ    
         
         
    B�i giảng về t�m tham (chưa ph�n từng chủ đề)    (c� thể download)
         
      1A t�m tham  (62.8 MB)

1B t�m tham  (59.4 MB)

2A t�m tham  (43.3 MB)

2B t�m tham  (80.4 MB)

3A t�m tham  (49.9 MB)

3B t�m tham  (53.9 MB)

4AB t�m tham  (42.3 MB)

   
         
         
         
    =========================================================    
         
    2 T�M S�N    
         
    (click từng chủ đề để tải phần giảng file.mp3) (chưa c�)    
         
    T�m s�n thọ ưu hợp phần v� trợ    
         
    T�m s�n thọ ưu hợp phần hữu trợ    
         
         
    B�i giảng về t�m s�n (chưa ph�n từng chủ đề)    (c� thể download)
         
      1AB T�m s�n  (70.7 MB)

2A T�m s�n  (55.0 MB)

2B T�m s�n  (56.3 MB)

3AB T�m s�n  (75.9 MB)

4A T�m s�n  (52.5 MB)

4B T�m s�n  (55.5 MB)

5A T�m s�n  (57.6 MB)

5B T�m s�n  (64.1 MB)

6AB T�m s�n  (62.0 MB)

7A T�m s�n  (49.8 MB)

7B T�m s�n  (78.4 MB)

8A T�m s�n  (49.5 MB)

8B T�m s�n  (69.3 MB)

9A T�m s�n  (46.5 MB)

9B T�m s�n  (65.8 MB)

10A T�m s�n  (69.6 MB)

10B T�m s�n  (69.3 MB)

   
         
         
    =========================================================    
         
   

2 T�M SI

   
         
    (click từng chủ đề để tải phần giảng file.mp3) (chưa c�)    
         
    T�m si thọ xả hợp ho�i nghi    
         
    T�m si thọ xả hợp ph�ng dật    
         
         
    B�i giảng về t�m si (chưa ph�n từng chủ đề)    (c� thể download)
         
      1A t�m si  (55.8 MB)

1B t�m si  (72.9 MB)

2AB t�m si  (108.3 MB)

3A t�m si  (35.3 MB)

3B t�m si  (60.2 MB)

4A t�m si  (50.1 MB)

4B t�m si  (72.5 MB)

5A t�m si  (41.7 MB)

5B t�m si  (62.7 MB)

   
         

 

 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa
Con xin th�nh k�nh đảnh lễ Đức Thế T�n - Ng�i l� bậc Ứng C�ng, Đấng Ch�nh Biến Tri

Trang Chủ   Tin Tức   Thượng Tọa Bửu Ch�nh   Sư C� T�m T�m   Thực H�nh   Vấn Đ�p   Thư Viện   Li�n Hệ   Li�n Kết