Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa
Con xin th�nh k�nh đảnh lễ Đức Thế T�n - Ng�i l� bậc Ứng C�ng, Đấng Ch�nh Biến Tri

Trang Chủ   Tin Tức   Thượng Tọa Bửu Ch�nh   Sư C� T�m T�m   Thực H�nh   Vấn Đ�p   Thư Viện   Li�n Hệ   Li�n Kết
     
 

Hoan hỷ ghi nhận � kiến đ�ng g�p của c�c bạn v� qu� vị đạo hữu, xin gởi � kiến đ�ng g�p, th�ng b�o lỗi ch�nh tả, lỗi giao diện website, lỗi li�n kết, th�ng tin "quyền sở hữu tr� tuệ" li�n quan đến c�c b�i viết đăng tải tr�n web .v.v. về địa chỉ email:  vidieuphap2849@yahoo.com

 
     
  Sư c� T�m T�m (Tiến sĩ Phật học - Viện Đại học Delhi, India)
Địa chỉ: 568/5/20 Lạc Long Qu�n, Phường 5, Quận 11, TP HCM
ĐT: (08) 39751501
DĐ: 0909 893350
 
     
  Tịnh X� Ngọc Điền
Địa chỉ: 142 B�i C�ng Minh, Long Điền, B� Rịa, Vũng T�u
ĐT: 064 3862281
 
     

 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa
Con xin th�nh k�nh đảnh lễ Đức Thế T�n - Ng�i l� bậc Ứng C�ng, Đấng Ch�nh Biến Tri

Trang Chủ   Tin Tức   Thượng Tọa Bửu Ch�nh   Sư C� T�m T�m   Thực H�nh   Vấn Đ�p   Thư Viện   Li�n Hệ   Li�n Kết